Företagspolicy

Trafiksäkerhetspolicy

All personal verksam inom vårt företag eller därtill knuten underleverantör skall ha en sådan attityd och värdering till trafik och medtrafikanter att vårt företag blir betraktat som ett gott föredöme i trafiken. Våra förare, medtrafikanter, kunder med flera skall uppleva säkerhet och trygghet genom vårt företags agerande.

Detta innebär följande:

>> Fordonen skall vara i gott och trafiksäkerhetsdugligt skick.

>> Lagar och förordningar skall efterlevas vid utnyttjande av fordon såväl avseende vägbelastning som framförande.

>> Största hänsyn skall tas till medtrafikanter - Vi skall betraktas som föredöme i trafiken.

>> Säkerhetsbälte skall alltid användas.

>> System och rutiner finns för rapportering och åtgärder vid fel på fordon.

>> All personal som framför fordon skall vara drogfri.

>> All personal skall fortlöpande utbildas i trafiksäkerhetsfrågor.

>> En bra personalvård skall bedrivas, så att de anställda trivs i sitt arbete. Alla nyanställda skall informeras om företagets trafiksäkerhetspolicy.

Kvalitetspolicy

Att vid varje tillfälle utföra tjänster i enlighet med kundernas krav och behov. Därigenom skapar vi rätt kvalitet på utfört arbete och ett bra beställarförtroende. Detta skall öka vår konkurrenskraft och bidra till nya uppdrag för nuvarande och nya kunder.

Miljöpolicy

Vi skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundernas krav och företagets egna resurser och förutsättningar verka för att minimera miljöbelastningen från vår verksamhet.


Integritetspolicy

Dina personuppgifter är trygga hos oss.
Vi vill bara försäkra dig om att vi skyddar dina personuppgifter och värnar om din integritet. Fr.o.m. den 25 maj 2018 införs en ny dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation). Vi har uppdaterat vår integritetspolicy som mer utförligt förklarar hur vi använder den information du lämnat till oss. Vilka rättigheter du har och hur du går tillväga för att exempelvis få dina uppgifter borttagna från våra system.
Det är viktigt att du läser och förstår vår Integritetspolicy som gäller när du använder våra tjänster.

Läs mer här >> Integritetspolicy 

« Tillbaka