Pererik Nyberg
VD
pererik.nyberg@nybergsbuss.se

 

Eva Nyberg
Ekonomi och gruppresor
eva.nyberg@nybergsbuss.se

 

Mona Larsson  
Kundservice
mona.larsson@nybergsbuss.se

 

Berthold Helgesson
Reseproducent och reseledare
berthold.helgesson@nybergsbuss.se